પશ્ચિમ બંગાળના સિલિગુડી ખાતે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi ના આગમન પર ‘જય શ્રી રામ’ના ગગનભેદી નાદ સાથે ગુંજી ઉઠ્યો પંડાલ

Line

પશ્ચિમ બંગાળના સિલિગુડી ખાતે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi ના આગમન પર ‘જય શ્રી રામ’ના ગગનભેદી નાદ સાથે ગુંજી ઉઠ્યો પંડાલ

  1. પશ્ચિમ બંગાળના સિલિગુડી ખાતે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi


Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top