પંચાયતી રાજ ની સ્થાપના બાદ પ્રથમ વખત ઘોઘા તાલુકામાં ભગવો લહેરાયો તે બદલ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ જીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ભાવનગર થી ઘોઘા ખાતે વિશાળ વાહન રેલી અને ઘોઘા ખાતે ‘વિજયોત્સવ’ યોજાયો.

Line

પંચાયતી રાજ ની સ્થાપના બાદ પ્રથમ વખત ઘોઘા તાલુકામાં ભગવો લહેરાયો તે બદલ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ જીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ભાવનગર થી ઘોઘા ખાતે વિશાળ વાહન રેલી અને ઘોઘા ખાતે ‘વિજયોત્સવ’ યોજાયો. આ પ્રસંગે ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો, હોદ્દેદારો અને વિશાળ સંખ્યામાં નાગરિકો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top