નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિનભાઈ પટેલ એ સંલગ્ન અધિકારીઓ ને જાણ કરી રાજસ્થાન જતાં આશરે 700 શ્રમિકો માટે જરૂરી વ્યવસ્થાઓ કરાવી.

Line

ગાંધીનગર ‘જ’ રોડ ખાતે રાજસ્થાન જતાં આશરે 700 શ્રમિકો માટે નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિનભાઈ પટેલ એ સંલગ્ન અધિકારીઓ ને જાણ કરી તેઓને પોતાના વતન રાજસ્થાન મોકલવા માટે બસ અને બીજી જરૂરી વ્યવસ્થાઓ કરાવી.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top