ધાનપુર મંડળ દ્વારા નમો એપ અભિયાન અંતર્ગત કાર્યશાળા યોજાઈ. આ કાર્યશાળામાં નમો એપ અંગે માહિતી અને તાલીમ અપાઈ. #NaMoAppAbhiyaan

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top