દેશવ્યાપી રસીકરણ અભિયાન હેઠળ અત્યાર સુધીમાં 16 કરોડથી વધુ રસીના ડોઝ અપાયા.

Line

દેશવ્યાપી રસીકરણ અભિયાન હેઠળ અત્યાર સુધીમાં 16 કરોડથી વધુ રસીના ડોઝ અપાયા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top