દેશમાં 18 વર્ષથી વધુની વયના લોકોને વિનામૂલ્યે રસી આપવાના મોદી સરકારના નિર્ણયથી રસીકરણ અભિયાન બનશે વેગવાન

Line

દેશમાં 18 વર્ષથી વધુની વયના લોકોને વિનામૂલ્યે રસી આપવાના મોદી સરકારના નિર્ણયથી રસીકરણ અભિયાન બનશે વેગવાન

  1. 10000000_183629


Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top