દેશમાં માળખાકીય સુવિધાઓના વિકાસમાં ઐતિહાસિક પહેલ કરતા આજે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ગતિશક્તિ રાષ્ટ્રીય માસ્ટર પ્લાનનો શુભારંભ કરશે. #GatiShakti

Line

  1. 245587366_904019513872774_8582445450692852257_n


Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top