દિયોદર ખાતે આયોજિત જાહેરસભાને સંબોધતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રુપાણી.

Line

દિયોદર ખાતે આયોજિત જાહેરસભાને સંબોધતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રુપાણી. આ જાહેરસભામાં પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકર ચૌધરી સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top