ડીંડોલી ખાતે એલ.એન્ડ ટી. દ્વારા નવનિર્મિત શ્રી જવાહર વિદ્યાલયની સ્કૂલ બિલ્ડીંગ ‘કેળવણી કળશ’નું લોકાર્પણ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલના શુભહસ્તે કરવામાં આવ્યું.

Line

આ પ્રસંગે ધારાસભ્ય શ્રી ઝંખનાબેન પટેલ, શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ અને એલ.એન્ડ ટી.ના અધિકારીશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યાં.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top