ટીકા ઉત્સવના આહ્વાનને જનતાનો પ્રચંડ પ્રતિસાદ, છેલ્લા 24 કલાકમાં દેશમાં 40 લાખ ડોઝ અપાયા

Line

ટીકા ઉત્સવના આહ્વાનને જનતાનો પ્રચંડ પ્રતિસાદ, છેલ્લા 24 કલાકમાં દેશમાં 40 લાખ ડોઝ અપાયા

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top