જળ જીવન મિશન અંતર્ગત નળથી શુદ્ધ જળની આપૂર્તિ. 9 રાજ્યો અને 1 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશની 100% શાળાઓ અને આંગણવાડી કેન્દ્રોમાં પહોંચ્યું નળથી શુદ્ધ જળ

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top