છેલ્લા 7 વર્ષમાં મેડિકલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં થઈ વૃદ્ધિ. વધુ 15 AIIMSના નિર્માણની મળી મંજૂરી અને 157 નવી મેડિકલ કોલેજ થઈ શરૂ

Line

છેલ્લા 7 વર્ષમાં મેડિકલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં થઈ વૃદ્ધિ. વધુ 15 AIIMSના નિર્માણની મળી મંજૂરી અને 157 નવી મેડિકલ કોલેજ થઈ શરૂ

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top