ઘરમાં જ આઇસોલેટ થયેલા કોરોના સંક્રમિત સભ્યની સાથે પોતાની પણ કાળજી રાખો…

Line

  1. 51101498_3880517755377483_4284453283729769376_n


ઘરમાં જ આઇસોલેટ થયેલા કોરોના સંક્રમિત સભ્યની સાથે પોતાની પણ કાળજી રાખો…

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top