ગુરુનાનક જયંતીના પાવન અવસરે અમદાવાદના ઓઢવ સ્થિત ગુરુદ્વારા ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી આર પાટીલે ગુરુ ગ્રંથ સાહિબના આશીર્વાદ લીધા.

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top