ગુજરાત રાજ્યના વન અને આદિજાતિ વિકાસ મંત્રી શ્રી રમણલાલ પાટકરજી એ કોરોનાની વેક્સીનનો પ્રથમ ડોઝ લીધો.

Line

ગુજરાત રાજ્યના વન અને આદિજાતિ વિકાસ મંત્રી શ્રી રમણલાલ પાટકરજી એ કોરોનાની વેક્સીનનો પ્રથમ ડોઝ લીધો.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top