ગુજરાતમાં કચ્છના રણમાં આવેલો બન્ની પ્રદેશ અત્યંત ઉજ્જડ છે અને અહીં ખૂબ ઓછો વરસાદ પડે છે. તે વિસ્તારમાં જમીનને ઉપજાઉ બનાવવા માટે ઘાસના મેદાનો બનાવવામાં આવ્યા, જેથી જમીનને બિનઉપજાઉ થતી અટકાવવામાં મદદ મળી. – પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi જી

Line

  1. 121561082_3881513885311213_7495250603389517015_n


Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top