ગુજરાતની બે દિવસની મુલાકાતે પધારતા મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિશ્રી રામનાથ કોવિંદજીનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરતા માન. રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિનભાઈ પટેલ.

Line

ગુજરાતની બે દિવસની મુલાકાતે પધારતા મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિશ્રી રામનાથ કોવિંદજીનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરતા માન. રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિનભાઈ પટેલ.

PM In West Bengal

PM In West Bengal

March 7, 2021
Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top