ગામની એક એક વ્યક્તિ સુધી સરકારી યોજનાનો લાભ મળે તે માટે ‘સરપંચ સંવાદ’ દ્વારા સરપંચો થઈ રહ્યાં છે દરેક યોજનાથી માહિતગાર…

Line

  1. ગામની એક એક વ્યક્તિ સુધી સરકારી યોજનાનો લાભ મળે


ગામની એક એક વ્યક્તિ સુધી સરકારી યોજનાનો લાભ મળે તે માટે ‘સરપંચ સંવાદ’ દ્વારા સરપંચો થઈ રહ્યાં છે દરેક યોજનાથી માહિતગાર…

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top