ગાંધીનગરના રૂપાલ ખાતે ભાજપાના ઘર-ઘર સંપર્ક અભિયાનના બીજા તબક્કાનો શુભારંભ કરાવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી.

Line

ગાંધીનગરના રૂપાલ ખાતે ભાજપાના ઘર-ઘર સંપર્ક અભિયાનના બીજા તબક્કાનો શુભારંભ કરાવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી. આ કાર્યક્રમમાં પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top