ગાંધીનગરના દહેગામ ખાતેથી કમલજ્યોતિ કાર્યક્રમનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણી

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top