ગણદેવીમાં મોડર્ન પબ્લિક સ્કૂલ ખાતે નાગરિકોના હિતમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલના વરદ્દ હસ્તે એમ્બ્યુલન્સ વાનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું.

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top