ગઢડા વિધાનસભા પેટા ચૂંટણી 2020 અંતર્ગત ભાજપા ના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી પત્રક ભરતા શ્રી આત્મારામ પરમાર.

Line

ગઢડા વિધાનસભા પેટા ચૂંટણી 2020 અંતર્ગત ભાજપા ના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી પત્રક ભરતા શ્રી આત્મારામ પરમાર. આ પ્રસંગે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top