ગંગાની નિર્મળતા માટે સંકલ્પિત મોદી સરકાર. ગંગા અને સહાયક નદીઓના કાયાકલ્પ માટે 344 પરિયોજનાઓને સ્વીકૃત. જેમાંથી 147 પરિયોજનાઓ થઈ પૂર્ણ

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top