કૌશલ્ય પ્રશિક્ષણના અવસરોમાં થઈ રહી છે વૃદ્ધિ. ITIની સંખ્યામાં પણ થયો ઉત્તરોત્તર વધારો

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top