કોવિડની ફરજમાં 100 દિવસ પૂરા કરનારા તબીબી કર્મચારીઓને નિયમિત સરકારી ભરતીઓમાં મળશે પ્રાથમિકતા. પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું વિશિષ્ટ કોવિડ રાષ્ટ્રીય સેવા સન્માન પણ મળશે

Line

કોવિડની ફરજમાં 100 દિવસ પૂરા કરનારા તબીબી કર્મચારીઓને નિયમિત સરકારી ભરતીઓમાં મળશે પ્રાથમિકતા. પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું વિશિષ્ટ કોવિડ રાષ્ટ્રીય સેવા સન્માન પણ મળશે

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top