કોરોના સંબંધિત ગાઈડલાઈનનું પાલન કરવાથી કોરોનાના નવા વેરિએન્ટ સામે રક્ષણ મેળવી શકાય છે.

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top