કોરોના રસીકરણમાં અરવલ્લી જિલ્લાની સિદ્ધિ.

Line

15-18 વયજૂથના કિશોરોનું પ્રથમ ડોઝનું 100% રસીકરણ પૂર્ણ

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top