કોરોના જેવા કપરાં કાળમાં કોઈપણ દેશ એકબીજાની મદદે ન આવી શક્યું પણ ભારતે આગળ આવી 100 દેશોમાં દવાઓ પહોંચાડવાનું કામ કર્યું. – કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરશોત્તમ રૂપાલાજી

Line

કોરોના જેવા કપરાં કાળમાં કોઈપણ દેશ એકબીજાની મદદે ન આવી શક્યું પણ ભારતે આગળ આવી 100 દેશોમાં દવાઓ પહોંચાડવાનું કામ કર્યું.
– કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરશોત્તમ રૂપાલાજી

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top