કોરોનાથી પ્રભાવિત ટૂર્સ અને ટ્રાવેલ્સ ક્ષેત્ર માટે રાહત પેકેજની જાહેરાત. ટૂરિસ્ટ ગાઇડને ₹ 1 લાખ અને ટ્રાવેલ એજન્સીને અપાશે ₹ 10 લાખની લોન

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top