કોઈ હરાવવાની ઈચ્છા રાખે તો પણ ભાજપને હરાવી ન શકે એ પેજ કમિટીની તાકાત છે. – પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top