કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરશોત્તમ રૂપાલાજીએ કોરોનાની વેક્સીનનો પ્રથમ ડોઝ લીધો.

Line

કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરશોત્તમ રૂપાલાજીએ કોરોનાની વેક્સીનનો પ્રથમ ડોઝ લીધો.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top