કૃષિ ક્ષેત્રને મજબૂતી પ્રદાન કરતી મોદી સરકાર, છેલ્લા 6 વર્ષોમાં ખેડૂતોને અપાયેલ MSPમાં 144%ની વૃદ્ધિ, છેલ્લા 6 વર્ષોમાં MSP પર ઘંઉની ખરીદી 89% વધી

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top