કૃષિ ઉત્પાદનોની નિકાસમાં ભારત વૈશ્વિક સ્તરે TOP 10માં સામેલ. વૈશ્વિક સ્તરે ચોખાની નિકાસમાં ભારતની ભાગીદારી 33%

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top