ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં યાસ વાવાઝોડાના પગલે સર્જાયેલી પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવા હવાઈ નિરીક્ષણ કરતા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજી

Line

ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં યાસ વાવાઝોડાના પગલે સર્જાયેલી પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવા હવાઈ નિરીક્ષણ કરતા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજી

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top