ઓક્સિજનનું ઉત્પાદન કરતા ઓદ્યોગિક એકમો નજીક બનાવાશે અસ્થાયી હોસ્પિટલ. 10,000 ઓક્સિજન બેડ ધરાવતી અસ્થાયી હોસ્પિટલના નિર્માણનું આયોજન

Line

ઓક્સિજનનું ઉત્પાદન કરતા ઓદ્યોગિક એકમો નજીક બનાવાશે અસ્થાયી હોસ્પિટલ. 10,000 ઓક્સિજન બેડ ધરાવતી અસ્થાયી હોસ્પિટલના નિર્માણનું આયોજન

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top