એક વર્ષનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરવા બદલ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલજીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન

Line

  1. 10000000_861663577769305_7045820783109100391_n


Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top