એક જવાબદાર નાગરિક તરીકેની ફરજ નિભાવીએ. કોઈ પણ માહિતી ફોરવર્ડ કરતા પહેલાં સત્ય ચકાસીએ.

Line

એક જવાબદાર નાગરિક તરીકેની ફરજ નિભાવીએ. કોઈ પણ માહિતી ફોરવર્ડ કરતા પહેલાં સત્ય ચકાસીએ.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top