આરોગ્ય સેતુ એપ વિષે વધુમાં વધુ જનજાગૃતિ ફેલાવવા અર્થે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ

Line

કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયા, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહિલા મોરચાના પ્રમુખ ડો. જ્યોતિબેન પંડ્યા અને પ્રદેશ આઈ.ટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા એ મહિલા મોરચાના પ્રદેશ પદાધિકારીઓ, મોરચાના જિલ્લા/મહાનગરના પ્રમુખશ્રીઓ અને આઈ.ટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના મહિલા મોરચાના પ્રદેશ ટીમના સભ્યો તેમજ જિલ્લા/મહાનગરના ઇન્ચાર્જ મહિલા કાર્યકર્તાઓ સાથે આરોગ્ય સેતુ એપ વિષે વધુમાં વધુ જનજાગૃતિ ફેલાવવા અર્થે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top