આત્મનિર્ભર ભારત રોજગાર યોજનાને 31 માર્ચ, 2022 સુધી લંબાવાઈ. અત્યાર સુધી 21.42 લાખ લાભાર્થીઓને આ યોજનાનો મળ્યો લાભ

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top