આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના પ્રારંભે નીકળેલી દાંડીયાત્રાનું સમાપન દાંડી ખાતે માનનીય ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી વૈંકયા નાયડુજી, રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રત, મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઇ પટેલ અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલની ઉપસ્થિતિમાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ સાથે થયું.

Line

આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના પ્રારંભે નીકળેલી દાંડીયાત્રાનું સમાપન દાંડી ખાતે માનનીય ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી વૈંકયા નાયડુજી, રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રત, મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઇ પટેલ અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલની ઉપસ્થિતિમાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ સાથે થયું.

#8YearsOfSeva

#8YearsOfSeva

May 30, 2022
#8YearsOfSeva

#8YearsOfSeva

May 30, 2022
Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top