આજે ગુજરાતમાં 13,021 દર્દીઓ સાજા થયા અને 1,86,774 લોકોને રસી અપાઈ. STAY POSITIVE #BePositive

Line

આજે ગુજરાતમાં 13,021 દર્દીઓ સાજા થયા અને 1,86,774 લોકોને રસી અપાઈ.
STAY POSITIVE
#BePositive

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top