આજરોજ સુરત ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલના વરદ્દ હસ્તે સંપ્રતિ કોવિડ આઇસોલેશન સેન્ટરનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો.

Line

આજરોજ સુરત ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલના વરદ્દ હસ્તે સંપ્રતિ કોવિડ આઇસોલેશન સેન્ટરનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top