આજરોજ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલે હરિયા રોટરી હોસ્પિટલ દ્વારા સંચાલિત રોફેલ કોલેજના કોવિડ કેર સેન્ટરની મુલાકાત લીધી અને વ્યવસ્થાનું નિરીક્ષણ કર્યું. આ સેન્ટરમાં 75 ઓક્સિજન બેડની વ્યવસ્થા છે અને 24 કલાક કાર્યરત ડૉક્ટર અને નર્સનો સ્ટાફ પણ છે. આ પ્રસંગે વિસ્તારના અને જિલ્લાના વિવિધ અગ્રણીઓએ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Line

આજરોજ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલે હરિયા રોટરી હોસ્પિટલ દ્વારા સંચાલિત રોફેલ કોલેજના કોવિડ કેર સેન્ટરની મુલાકાત લીધી અને વ્યવસ્થાનું નિરીક્ષણ કર્યું.
આ સેન્ટરમાં 75 ઓક્સિજન બેડની વ્યવસ્થા છે અને 24 કલાક કાર્યરત ડૉક્ટર અને નર્સનો સ્ટાફ પણ છે. આ પ્રસંગે વિસ્તારના અને જિલ્લાના વિવિધ અગ્રણીઓએ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top