આખા ગુજરાતમાં પાટીદાર સમાજથી માંડીને દરેક સમાજ ખૂબ મોટા પ્રોજેક્ટ મૂકી રહ્યું છે. આ બધા જ પ્રોજેક્ટ શરૂ થાય તો બધાને રોજીરોટી મળશે. – મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top