અમદાવાદ એરપોર્ટ ખાતેથી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ને વિદાય આપતા મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ અને મેયર શ્રીમતિ બિજલબેન પટેલ

Line

અમદાવાદ એરપોર્ટ ખાતેથી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ને વિદાય આપતા મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ અને મેયર શ્રીમતિ બિજલબેન પટેલ

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top