અમદાવાદમાં યુનિવર્સિટી કન્વેન્શન સેન્ટરમાં બનશે કોવિડ હોસ્પિટલ, 900 બેડની કોવિડ હોસ્પિટલ 2 અઠવાડિયામાં કાર્યરત કરવા પ્રયત્નશીલ ભાજપ સરકાર

Line

અમદાવાદમાં યુનિવર્સિટી કન્વેન્શન સેન્ટરમાં બનશે કોવિડ હોસ્પિટલ, 900 બેડની કોવિડ હોસ્પિટલ 2 અઠવાડિયામાં કાર્યરત કરવા પ્રયત્નશીલ ભાજપ સરકાર

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top