અત્યાર સુધી 424 ઑક્સિજન એક્સપ્રેસ દ્વારા દેશભરમાં પહોંચાડાયો પ્રાણવાયુ. 1,748 ટેન્કરો દ્વારા 30,455 મેટ્રિક ટન લિક્વિડ મેડિકલ ઑક્સિજન પહોંચાડાયો

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top