ન્યુઝ કવરેજ:

શ્રી પુજીત રૂપાણી મેમોરીયલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આર્થીક રીતે નબળા વિદ્યાર્થીઓને દત્તક લઇ “દિક્ષા-ગ્રહણ” સમારોહ યોજાયો

August 21st, 2016

ગુજરાત રાજ્યના પ્રભારી ડૉ. દિનેશજી શર્મા અને માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ ३પાણીની હાજરીમાં વિદ્યાર્થીઓને વૈદિક સંસ્કૃતિ મુજબ યજ્ઞકુંડની સાક્ષીમાં દિક્ષા-ગ્રહણ કરાવવામાં આવી હતી.

  • * નામ
  • * ઇ મેલ
  • * Comment
Post Comments
logo
logo
logo
logo
logo